Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookie. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin sklepu

Regulamin


Zasady ogólne

§ 1
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie „Listek Herbaty” (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem https://listekherbaty.pl.
2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest MW PROJEKT PIOTR WONTORSKI ul. Kunickiego 60, 80-453 Gdańsk, NIP 5842512602, REGON 364466127, telefon: 607 428 434, adres poczty elektronicznej: teapot.kontakt@gmail.com
3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wyłącznie konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.

§ 2
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresem https://listekherbaty.pl. Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem prowadzonym poza adresem https://listekherbaty.pl.
2. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT).
3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.
4. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

§ 3
1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu oraz po akceptacji niniejszego regulaminu.
2. Z chwilą rejestracji w Sklepie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmująca w szczególności:
a) umożliwienie zawierania przez Kupującego umów sprzedaży na odległość,
b) utrzymania konta Kupującego w Sklepie,
c) umożliwienie wyboru sposobu dostawy towarów, wraz z możliwością otrzymywania powiadomień o dostawie na urządzenia elektroniczne,
d) umożliwienie wyrażania przez Kupującego publicznych opinii i komentarzy dotyczących
zakupionych towarów.
3. Sposób i warunki przetwarzania danych osobowych określa oświadczenie Użytkownika oraz stosowana polityka prywatności.
4. Kupujący może w każdym czasie zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o usunięcie jego konta użytkownika Sklepu. W takim przypadku przyjmuje się, że umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się chwilą przyjęcia oświadczenia przez Sprzedającego.

Składanie i realizacja zamówień, płatności
§ 4
1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:
a) rodzaj towaru, jego producenta,
b) krótki opis towaru,
c) cenę towaru,
d) przewidywany czas realizacji zamówienia,
3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do „koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w koszyku).
4. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w szczególności dane wskazane w par. 3 ust. 3.

§ 5
1. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.
2. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.
3. Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący może dokonać płatności ceny za towar oraz przesyłkę w jeden z wybranych przez siebie sposobów:
a) przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego,
b) poprzez bezpieczny system transakcyjny Przelewy24.pl, którego operatorem jest DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, KRS nr 306513,
4. Dostawa towarów następuje w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów:
a) Pocztą Polską po przedpłacie,
b) przesyłką kurierską (DPD) po przedpłacie.
5. W przypadku zakupu za kwotę nie niższą niż 200,00 zł brutto Sprzedający zapewnia darmową dostawę towarów w sposób określony w ust. 4 pkt. W przypadku odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od umowy stosuje się postanowienia par. 10 ust. 10.
6. Niezależnie od postanowień ust. 5, szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru.

§ 6
1. Sprzedający realizuje zamówienie w terminie określonym przy każdym z rodzaju towarów, na który składają się czas realizacji i czas dostawy:
a) czas realizacji „ do72 godziny” – towar jest w magazynie, wysyłka nastąpi w terminie do 72 godzin od dokonania zapłaty ceny za towar oraz opłaty za przesyłkę, lub od wyboru dostawy za pobraniem,
b) czas dostawy Pocztą Polską – zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej 3 dni robocze (może się przedłużyć do 5-6 dni) w przypadku przesyłek ekonomicznych oraz następny dzień roboczy (może się przedłużyć do 2-4 dni) w przypadku przesyłek priorytetowych,
c) czas dostawy „DPD” – 24 godziny, czyli najczęściej nazajutrz po złożeniu zamówienia, przy czym dostawa towaru następuje w terminie będącym sumą czasu realizacji i czasu dostawy.
2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:
a) odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,
b) odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad towarów
§ 7
1. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli towar (rzecz) jest niezgodny z umową, a w szczególności:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania towaru Kupującemu.
3. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
4. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem 2-letniego okresu wskazanego w ust. 2 powyżej.

§ 8
1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych dla Kupującego niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedający albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
2. Jednakże Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
3. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada towaru jest nieistotna.
4. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, dostarcza wadliwy towar do Sklepu na koszt Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany wadliwy towar przyjąć od Kupującego.

§ 9
1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Kupujący może żądać:
a) zwrotu kosztów zawarcia umowy,
b) zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,
c) zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów,
przy czym skorzystanie z powyższych możliwości nie uchybia uprawnieniu do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Prawo odstąpienia od umowy
§ 10
1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Kupującego odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Kupujący odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:
a) drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,
b) przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę w sposób określony w par. 5 ust. 1 regulaminu, oferta przestaje wiązać.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
10. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, do której zastosowanie miał par. 5 ust. 5, Sprzedający potrąca poniesione koszty dostarczenia towaru. Jeśli Kupujący odstępuje od umowy częściowo, Sprzedający potrąca poniesione koszty dostarczenia towaru jeśli wartość zakupów nie osiąga wartości wskazanej w par. 5 ust. 5.

§ 11
1. Sprzedający informuje Kupującego, że określone w par. 10 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – w szczególności: kawa, czekolada,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – w szczególności: kawa, czekolada,
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu i zamontowaniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w szczególności: filtry, uszczelki, sitka, środki czystości (odkamieniacze), łyżeczki, termometry.

Gwarancja

§ 12
1. Warunki gwarancji, której udziela producent, importer lub inny gwarant nie będący Sprzedającym, określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym.
2. Sprzedający informuje Kupującego o warunkach gwarancji udzielonej przez gwaranta przy opisie towaru. Sprzedający wskazuje w szczególności okres gwarancji, zakres gwarancji, obowiązki gwaranta oraz inne postanowienia gwarancyjne.
3. Sprzedający wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny otrzymany od gwaranta wraz z towarem.
4. Sprzedający może, niezależnie od udzielenia gwarancji przez gwaranta w sposób określony w ust. 1-3, udzielić Kupującemu własnej nieodpłatnej gwarancji. Do gwarancji udzielonej przez Sprzedającego postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Reklamacje

§ 13
1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:
a) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,
b) sposobem dostarczenia towaru,
c) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,
d) opisem produktów.
2. Reklamacja może być wniesiona:
a) pisemnie, na adres Sprzedającego,
b) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
4. Kupujący może odwołać się od niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji:
a) poprzez ponowne wniesienie reklamacji do Sprzedającego,
b) w sposób określony w par. 18.
5. Kupujący może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany jest w zakładce „Kontakt”.

Pozostałe oświadczenia Sprzedającego
§ 14
Sprzedający oświadcza, że:
a) nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
b) Kupujący nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.

Warunki techniczne świadczenia usług
§ 15
1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:
a) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,
b) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową w wersji Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome,
c) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.
2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego listekherbaty.pl przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.
3. Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników serwisu internetowego w ramach którego prowadzony jest Sklep:
a) adres IP,
b) wersja przeglądarki,
c) rodzaj przeglądarki,
d) host,
e) system operacyjny.

§ 16
1. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
2. Kupujący może, niezależnie od postanowień ust. 1, skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Sprzedający oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku Marii Konopnickiej 4, 80-242 Gdańsk

§ 17
1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.
2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
a) zmianę przepisów prawa,
b) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego,
c) zmianę sposobu świadczenia usług polegających na udostępnianiu Kupującym informacji
3. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji.

§ 18
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:
a) kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,
b) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

§ 19
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.
2. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przed tą datą regulamin ma zastosowanie odpowiednie, to jest z uwzględnieniem różnic wynikających z przepisów:

a) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225),
2) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).